Spring naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Rattaplan Pest Control BV met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Notelaarstraat 2 met BTW nummer BE.0708.898.170. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Rattaplan Pest Control BV en de wederpartij, tenzij er door de partijen per individuele overeenkomst uitdrukkelijk van is afgeweken.

Artikel 2

Bij het ondertekenen van de werkopdracht aanvaardt de opdrachtgever onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden.

Artikel 3

Facturen van dienstverlening zonder een contract van minstens 1 jaar zijn betaalbaar voor de aanvang van de werkzaamheden. Het bedrag dat verschuldigd is dient in één keer betaald te worden voorafgaand aan elke interventie. Facturen kunnen cash of met Bancontact voldaan worden. Alle overige facturen zijn in principe contant betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum bij Rattaplan Pest Control BV. Bij gebreke aan tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, een verwijl-intrest van 12 % verschuldigd op het saldo van de factuur, vanaf de vervaldag tot de datum van de volledige betaling, alsook een conventionele, forfaitaire schadevergoeding van 10% van de gefactureerde som, met een minimum van 50 Euro, onverminderd de gebeurlijke schadevergoeding en gerechtskosten in geval van particuliere rechtspraak of gerechtelijke procedure.

Artikel 4

Alle uitgevoerde werken en leveringen worden door de opdrachtgever geacht aanvaard te zijn, behoudens schriftelijk protest binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Dit protest dient kenbaar gemaakt te worden middels een aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel van Rattaplan Pest Control BV.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst of interventie door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van 50 Euro excl BTW.

Artikel 6

De opdrachtgever, bewoner of exploitant van het gebouw waar de interventie word uitgevoerd is verantwoordelijk voor het geplaatste gif in het gebouw, tuin of eender welke ruimte waar de opdrachtgever opdracht gaf om interventies uit te voeren. Rattaplan Pest Control BV plaatst het gif in overleg met de opdrachtgever en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien kinderen, mensen of huisdieren of andere aan het geplaatste gif zijn gekomen of in contact komen met ongedierte dat van het gif heeft gegeten. Het vergif mag enkel verplaats worden door Rattaplan Pest Control BV zelf.

Artikel 7

Wanneer de opdrachtgever een contract afsluit voor ongediertebestrijding voor de duur van één jaar, word dit contract bij het verstrijken van deze termijn automatisch en stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij de overeenkomst tijdig word opgezegd. Contracten op jaarbasis kunnen enkel opgezegd worden mits een aangetekend schrijven ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst. In geval van een stilzwijgende verlenging worden automatisch de nieuwe prijzen van dat jaar gehanteerd inclusief indexatie.

Artikel 8

De klant geeft zelf aan in de werkopdracht aan welk BTW tarief dient gefactureerd te worden. Wanneer blijkt dat de opdrachtgever foutieve informatie opgaf, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boeten en intresten die aangerekend worden aan Rattaplan Pest Control BV. Particulieren kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd BTW tarief van 6% wanneer zij toenemend voldoen aan aan de volgende voorwaarden,

1– De eerste ingebruikname van de woning is ouder dan 10 jaar.

2-De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om hun beroep uit te oefenen.

3-De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar, vruchtgebruiker, of huurder) gefactureerd.

Artikel 9

Zowel de opdrachtgever als Rattaplan Pest Control BV zijn gehouden aan geheimhouding en discretieplicht. Rattaplan Pest Control BV zal in ongemarkeerde wagens de interventies uitvoeren en zal de gegevens van de opdrachtgever nooit doorgeven aan derden, tenzij deze informatie opgevraagd word door juridische of fiscale instanties namens de overheid. De opdrachtgever zal de werkwijze van Rattaplan Pest Control BV niet doorgeven aan derden.

Artikel 10

Rattaplan Pest Control BV is enkel aansprakelijk voor materiële schade die door Rattaplan Pest Control BV zelf is veroorzaakt. Hiervoor dient de opdrachtgever dan een aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Rattaplan Pest BV control te sturen binnen de 48 uur op straffe van nietigheid. Rattaplan Pest Control BV dient te mogelijkheid te hebben om de schade zelf vast te stellen. Indien Rattaplan Pest Control BV geen redelijke termijn (minstens twee werkende dagen) krijgt om de schade zelf vast te stellen word de klacht als nietig beschouwd. De aansprakelijkheid van Rattaplan Pest Control BV is ten aller tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 11

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de overige clausules niet in het gedrang.

Artikel 12

Alle betwistingen en geschillen met Rattaplan Pest Control BV behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent en worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht.

Bel Nu